Aug 25, 2022
Lois Kolkhorst (Texas State Senator (District-18)